Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

3272 054f 390
Reposted fromnyaako nyaako viaumierajstad umierajstad
6300 ba7f 390
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
Jak widzisz, żyję dość długo, to znaczy pracuję dość długo, to to samo. I wiesz co? W całym tym nieszczęściu jedyna naprawdę ważna rzecz, to żeby mieć ochotę. Ona przychodzi i odchodzi. Najpierw otrzymuje się ją za darmo i nie rozumie się tego, po prostu trwoni się ją. Później staje się czymś, o co należy dbać.
— Tove Jansson "Podróż z małym bagażem"
Reposted fromverronique verronique viatwice twice

November 24 2016

7970 f910 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszarakoszula szarakoszula
5465 c8dc 390

November 22 2016

1460 ed6b 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
8749 9d87 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
9435 0b02 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
2768 2974 390
2639 73a2 390
Reposted fromarwen arwen viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
4499 fc6f 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
6787 aaff 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
Reposted frombluuu bluuu viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
3549 f289 390
Reposted frombluuu bluuu viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
5870 a288 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
1373 b690 390
Reposted fromrol rol viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
0766 139e 390
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl