Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

wciąż mi się myślisz. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viaasdfgh asdfgh
I chyba najpiękniejszym momentem w naszym życiu jest zdanie sobie sprawy, że możemy dużo więcej, niż przypuszczamy.
— Może o wiele więcej niż nam się wydaje!
Reposted fromexplosionss explosionss viamaybeyou maybeyou

August 23 2016

2354 6f56 390
Reposted fromaggape aggape viaheroes heroes
4750 016f 390
Reposted fromzrazik zrazik viaheroes heroes
8853 df23 390
Reposted frommissturnusu missturnusu viaheroes heroes
6473 d649 390
Reposted fromCalcarea Calcarea viaheroes heroes
3162 7181 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
6383 bef3 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaheroes heroes
Reposted fromheima heima viaheroes heroes
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaheroes heroes
Play fullscreen
Reposted fromheroes heroes
1513 0bec 390
Reposted fromIriss Iriss viaheroes heroes
0338 ec9c 390
Reposted fromthegirl thegirl viaheroes heroes
Reposted frombookaholic bookaholic viaheroes heroes
Reposted frommesoup mesoup viaheroes heroes
1011 748f 390
1943 Times New Roman ad
Reposted frompredictableannie predictableannie viaheroes heroes
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaheroes heroes
Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.
— V Mojżeszowa 6:4-5
Reposted fromheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl